การลงทุน

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (investment holding company) ในธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก และมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ด้วย บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท ชำระแล้ว 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีสถานะเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า “AYUD”

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็น Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ประกอบด้วย

  • บริษัทย่อย:   บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI
  • บริษัทร่วม:   บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ AYAY
Visitors: 27,454