นโยบายด้านจริยธรรม

  นโยบายด้านจริยธรรม   ดาวน์โหลด 
 
 •   แนวทางการปฎิบัติทางด้านจริยธรรมและการปฎิบัติงาน
PDF

 
 •   นโยบายการกำกับดูแลธุรกิจ
PDF

 
 •   นโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรม
PDF

 
 •   นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
PDF

 
 •   นโยบายการทำงานกับรัฐบาล
PDF

 
 •   นโยบายการสนับสนุนและบริจาค และจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
PDF

 
 •   นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
PDF

 
 •   นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการให้คำแนะนำ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
PDF

 
 •   นโยบายการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
PDF

 
 •   นโยบายความขัดแย้งในผลประโยชน์
PDF

 
 •   นโยบายความเป็นส่วนตัว
PDF

 
 •   นโยบายความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า
PDF

 
 •   นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
PDF

 
 •   นโยบายว่าด้วยประเทศ และบุคคลต้องห้าม
PDF

 
 •   นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
PDF

 
 •   นโยบายการแจ้งข้อมูลที่อาจเป็นช่องเปิดของความเสี่ยงจากการทุจริต
PDF

 
 •   คู่มือการป้องกันการทุจริต
PDF

 
 •   นโยบายการควบคุมภายใน
PDF

Visitors: 27,455