วิสัยทัศน์ ภารกิจ และธุรกิจองค์กร

ธุรกิจองค์กร
เราคือบริษัทเพื่อการลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนหลักในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย และธุรกิจอื่นๆ โดยการเพิ่มคุณค่าของการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น


วิสัยทัศน์องค์กร
จะเป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทเพื่อการลงทุนทางด้านธุรกิจประกันภัย โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง


พันธกิจ

 • มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ
 • สามารถมอบบริการที่เป็นเลิศ
 • มุ่งมั่นกับการสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • พันธสัญญาที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ค่านิยมองค์กร

 • ความรับผิดชอบ
 • ความโปร่งใส
 • ความเคารพต่อกัน
 • ความเที่ยงธรรม
 • ความซื่อสัตย์
 • ความเชื่อถือไว้วางใจ


กลยุทธ์

สร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยการมอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านแนวทางต่อไปนี้

 • ดำเนินงานการลงทุน รวมถึงผลตอบแทน และเงินปันผล โดยใช้หลักการวางแผนแบบระยะยาว
 • สรรหา และคัดสรรการลงทุนในองค์กรต่างๆ ที่มีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง และ/หรือ จากองค์กรที่มีสินทรัพย์อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการลงทุนที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

Visitors: 27,455