ประวัติบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (investment holding company) ในธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก และมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ด้วย บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท ชำระแล้ว 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีสถานะเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า “AYUD”

สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +662-657-2970 โทรสาร +662-657-2971 Website: www.ayud.co.th E-mail: info@ayud.co.th

ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปีที่รับใช้สังคมไทย บริษัทฯ ได้ยึดมั่นนโยบายในการทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อสร้างความมั่นคง และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจ


ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2493 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์


การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2554

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย กล่าวคือ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงทำสัญญาโอนกิจการ ซึ่งเป็นการโอนกรมธรรม์ทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป โดยความรับผิดชอบและภาระผูกพันตามสัญญา กรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ทำระหว่างบริษัทและผู้ถือกรมธรรม์หรือคู่สัญญาต่างๆ จะรับผิดชอบโดยบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และดำเนินการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน และถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (investment holding company) โดยดำเนินธุรกิจหลักเฉพาะการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นตามที่กำหนดไว้ในแผนการควบรวมธุรกิจซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไปและยังดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) (เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด” เป็น “บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 900 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) เป็น 2,400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้เรียกและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น เป็นเงิน 600 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ปัจจุบันบริษัทย่อยมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันชีวิต โดย บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมในอัตราร้อยละ 20.17

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ?ของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์
ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,162,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 17,265,108 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 517.95 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว จำนวน 34,428,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.67 และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 25,072,194 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 752.17 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุน ในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว จำนวน 59,500,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.17 บริษัทฯ พิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันดังกล่าว

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2494 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2494 มีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 2 โซนบี (ชั้นลอย) ชั้น 6 ชั้น 14 และ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปัจจุบันบริษัทเป็น Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทฯ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น ขนาดบริษัท
บริษัทย่อย
   บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย 


 ประกันวินาศภัย 

 
 99.99%   

 
 มากกว่า 25% ของขนาด
 Holding Comapny
 บริษัทร่วม
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 
 ประกันชีวิต

 
 20.17%   

 
 น้อยกว่า 25% ของขนาด 
 Holding Company
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง


 

Visitors: 27,453