ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 สิงหาคม 2559

   ลำดับ     รายชื่อ
1 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS
2 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
3 TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED
4 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
5 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด
7 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
8 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด
9 นางสาวสุดธิดา รัตนรักษ์
10 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)