คณะกรรมการบริษัท

 

   ลำดับ     รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง
1 นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
2 นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6 นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการ
7 ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
8 นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9 นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10 นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ
11 นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
Visitors: 27,454