ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น   ดาวน์โหลด 
  ประจำปี 2561  
 •   
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561  PDF


  ประจำปี 2560  
 •   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF


 •  
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเห็นชอบในหลักการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ PDF

 •  
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 PDF

  ประจำปี 2559
 
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
PDF 

  ประจำปี 2558  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
PDF

  ประจำปี 2557  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
PDF

  ประจำปี 2556  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
PDF

  ประจำปี 2554  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
PDF

  ประจำปี 2552  
 •  
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
PDF
  อื่นๆ   
 •  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
PDF

 •  
ความคืบหน้าการเข้าซื้อ บจ.บีที ประกันภัย
PDF