ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น   ดาวน์โหลด 
  ประจำปี 2562  
 •   

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2562

PDF


  ประจำปี 2561  
 •  
AYUD จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ AYUD ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่เสนอ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่าน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ PDF
 •  
AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พฤศจิกายนนี้
PDF

 •   
แถลงการณ์จากกลุ่มอลิอันซ์ และบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (AYUD) PDF

 •  
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 

PDF


  ประจำปี 2560  
 •   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF


 •  
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเห็นชอบในหลักการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ PDF


 •  
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560

PDF

  ประจำปี 2559
 
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

PDF 


  ประจำปี 2558  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

PDF


  ประจำปี 2557  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

PDF


  ประจำปี 2556  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

PDF


  ประจำปี 2554  
 •  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

PDF


  ประจำปี 2552  
 •  
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

PDF


  อื่นๆ   
 •  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

PDF

 •  
ความคืบหน้าการเข้าซื้อ บจ.บีที ประกันภัย
PDF
Visitors: 27,453