การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Committee) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและนำนโยบายเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และได้ยื่นขอการรับรองเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง นอกเหนือจากนั้นเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยละเอียด มีการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดให้มีการจัดพิมพ์คู่มือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นองค์ประกอบหนึ่งในคู่มือแนวทางการปฏิบัติทางด้านจริยธรรม และการปฏิบัติงาน (Code of Ethics and Conduct) เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานบริษัทฯ และพนักงานบริษัทย่อย โดยมีการลงนามรับทราบจากพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมีรายละเอียดแสดงถึงความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติตน ตัวอย่าง กรณีศึกษา มีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญในการดูแล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยตรวจสอบและดูแลกำกับกิจการในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

ภายใต้ข้อกำหนดของแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือทางด้านจริยธรรม และการปฏิบัติงาน (Code of Ethics and Conduct) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) ซึ่งมีข้อกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมใดๆ หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยใดๆ ที่ทราบ เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือที่อาจถือว่ามีความอ่อนไหวต่อการรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากรับทราบถึงกิจกรรมใดๆ หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน โดยมีช่องทางให้นำเสนอต่อประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ด้วย

ด้านการป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Guidelines) ซึ่งมีการกำหนดกระบวนการ มาตรการ วิธีการ และที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในอันที่จะป้องกันการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบภายในองค์กร และเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และทำให้องค์กรมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน คู่มือการป้องกันการทุจริต จึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

นอกเหนือจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญยิ่ง ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลธุรกิจ นโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรม นโยบายการทำงานกับรัฐบาล นโยบายการสนับสนุนและบริจาคและจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและการให้คำแนะนำ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ นโยบายความขัดแย้งในผลประโยชน์ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายว่าด้วยประเทศและบุคคลต้องห้าม นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย นโยบายการแจ้งข้อมูลที่อาจเป็นช่องเปิดของความเสี่ยงจากการทุจริต แต่ละนโยบายที่ได้กล่าวถึงมีการจัดพิมพ์ไว้เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานรับทราบ และยังมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2562 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการสอบทานนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวแล้วนั้น ตลอดจนมีการสอบทานคู่มือป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Guidelines)

ในการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทมีการอบรมพนักงานใหม่ให้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรเพื่อตอกยํ้าพฤติกรรมที่ดีอีกด้วย

Visitors: 27,455