การจัดสรรความรับผิดชอบฯ

การจัดสรรความรับผิดชอบ
ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้อำนวยการ

มีการจัดสรรความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการรับผิดชอบในการเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ (the Board) และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดและกรรมการแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกการประชุม อีกทั้งประธานกรรมการยังมีบทบาทในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับกรรมการ และทำหน้าที่ ในฐานะประธานให้กับที่ประชุมใหญ่

กรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจในแต่ละวันให้เป็นไปตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการอาจตัดสินใจในทุกภารกิจที่มีผลต่อการดำเนินการ การปฏิบัติการ และกลยุทธ์ของธุรกิจในกลุ่ม โดยมีการยกเว้นภารกิจที่สงวนไว้สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะเจาะจงมอบหมายให้แก่คณะกรรมการ (Committees) คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร (executive committees) หรือคณะกรรมการของบริษัทในเครือ


บทบาทของประธานกรรมการ

รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่งเสริมและควบคุมดูแลหลักการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ และของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสูงสุด

เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

กำหนดแผนปฏิบัติการสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้: 
  • การมุ่งเน้นในภารกิจด้านกลยุทธ์ 
  • การวางแผนธุรกิจเพื่อมุ่งไปในอนาคตข้างหน้า 
  • การประเมินและควบคุมดูแลธุรกิจในปัจจุบัน 

การดำรงไว้ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อภารกิจที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับเวลา เพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดำเนินการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำอันเหมาะสมในการส่งเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการอภิปรายประเด็นซับซ้อนหรือมีข้อพิพาท และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการทุกท่าน

เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

ในบางวาระ ทำหน้าที่ในฐานะประธาน หรือเข้าร่วมคณะกรรมการชุดย่อย

คงไว้ซึ่งกรรมการที่มีประสิทธิภาพและมีความสมดุลย์ของคณะ ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สนับสนุนในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการทุกท่าน

กำหนดขอบเขตเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการแต่ละบุคคล เพื่อความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับกรรมการท่านใหม่ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ สร้างโอกาสสำหรับการสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและความรู้ที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มบทบาทของกรรมการ (director) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีของแต่ละบุคคล รวมถึงประธานกรรมการด้วย

เป็นผู้นำในการการพัฒนาทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับกรรมการแต่ละบุคคล และพัฒนาความรู้ที่จำเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับกรรมการ และให้แน่ใจว่ากรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในแนวคิดของกรรมการ

ร่วมนำเสนอผู้สมัครเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ

เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการยอมรับแก่กรรมการผู้อำนวยการ

หากจำเป็นต้องมีกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ ประธานกรรมการทำหน้าที่นำกระบวนการสำหรับการระบุผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม และแนะนำผู้สมัครหนึ่งคนหรือหลายคนต่อคณะกรรมการสรรหา หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เป็นตัวแทนของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ต่อบุคคลภายนอก (นอกเหนือจากกรรมการผู้อำนวยการ) 


กรรมการผู้อำนวยการ


กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจเต็มที่ในการสั่งการและบริหารจัดการธุรกิจ 

กรรมการผู้อำนวยการนำเสนอ ดำเนินการ และรายงานด้านทิศทางของกลยุทธ์ของบริษัทฯ และของแต่ละหน่วยงาน 

กรรมการผู้อำนวยการเสนอแนะความคิดเห็นเป็นประจำทุกปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแผนงานสามปีและแผนดำเนินงานประจำปี เมื่อมีการลงมติยอมรับ และจะรับผิดชอบการนำแผนงานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติ เพื่อส่งมอบและรายงานความคืบหน้าเป็นประจำสม่ำเสมอ

ผู้บริหารทุกท่านที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการ จะรับผิดชอบในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ และทำหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรมทักษะของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา สรรหาทดแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และนำเสนอค่าตอบแทนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เช่นเดียวกันกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อผู้เข้าประชุมจากภายนอก กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำในการรับผิดชอบการทำนุบำรุงและพัฒนาชื่อเสียงของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ ผู้คุมกฎ รัฐบาล ชุมชน ท้องถิ่น ผู้จัดหา ลูกค้า กิจการค้า และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ

  ดาวน์โหลด  


Visitors: 27,455