นโยบายความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท

การสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่รวมเป็นหนึ่งเดียว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ AYUD วัฒนธรรมของการรวม เป็นหนึ่งเดียวช่วยให้เราตอบสนองต่อฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ความหลากหลายของชาติพันธุ์ อายุ และเพศ ที่สนับสนุนด้วยระบบคุณธรรมนิยมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์สำหรับพนักงานและหลักการเดียวกันนี้ได้นำไปใช้กับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติประโยชน์ที่ได้รับจากความหลากหลายมีผลต่อการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและเป็นเกณฑ์หลักในการให้คำแนะนำ ต่อผู้ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติจากภายนอก

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งนั้นพิจารณาตามประวัติคุณงามความดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงจะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์อย่างยุติธรรม โดยมีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่พึงได้จากความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องเพศ เรายังคงมุ่งมั่นต่อระบบคุณธรรมนิยมในห้องประชุมคณะกรรมการซึ่งจำเป็นต้องมีวัฒนธรรม ที่หลากหลายแต่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งในที่นี้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเชื่อว่าความเห็นของพวกเขาจะมีผู้รับฟังข้อกังวลของพวกเขาจะได้รับการจัดการ และพวกเขาทำหน้าที่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอคติ การเลือกปฏิบัติ และการข่มขู่คุกคามไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งจะมีการพิจารณาจำนวนของผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่เป็นสุภาพสตรีซึ่งมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น การตัดสินใจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ จะพิจารณาตามประวัติคุณงามความดีและผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในการพัฒนาดัชนี้ชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อนำเอานโยบายดังกล่าวนี้ ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งในการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางเพศ เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญต่อธุรกิจและบริษัทฯ

  ดาวน์โหลด  
Visitors: 24,663