การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จึงควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลงหากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป ดังนี้

  • กรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แต่ละท่าน จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
  • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
  • กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ให้แจ้งคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ

 

  ดาวน์โหลด  
Visitors: 27,453