นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

จุดประสงค์
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการทำงานไว้ได้ในตลาดที่มีการแข่งกัน พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน ผลที่ได้รับ ก็คือพนักงานรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทำให้บริษัทคงการเติบโตไว้ได้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานแต่ละท่านและผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปี ที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายใหม่ การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน ได้แก่

  • เงินเดือน
  • โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน
  • สวัสดิการต่างๆ
  • เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)

เงินเดือน
จะได้รับการกำหนดโดยอิงตามบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ

โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน เป็นการจูงใจและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (KPI) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท (50%), เป้าหมายของแผนก (40% สำหรับผู้บริหาร หรือ 30% สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ) และเป้าหมายส่วนบุคคล (10% สำหรับผู้บริหาร หรือ 20% สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ)

โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการดำเนินการของบริษัทและ KPI ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของแผนกและของพนักงานแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น KPI จะครอบคลุมถึง
  • เบี้ยประกันภัยรับรวม
  • ผลกำไร
  • ผลิตภาพ
  • อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
  • ค่าใช้จ่าย
  • ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

นอกจากนี้ ปัจจัยทั้งด้านการเงินและมิใช่ด้านการเงินได้ใช้พิจารณาโบนัสประจำปีของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การปฏิบัติงานตามแนวทางและกระบวนการภายในบริษัท ขีดความสามารถและสมรรถนะของพนักงาน ผลงานของพนักงาน ความทุ่มเทในการทำงาน และอื่นๆ

สวัสดิการต่างๆ จะให้โดยอิงตามสัญญาการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย วิธีปฏิบัติในตลาดของประเทศ และ/หรือบทบาทและตำแหน่งของพนักงาน

เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง จะจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

  ดาวน์โหลด  
Visitors: 24,663