กรอบแนวความคิด

การพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนออาสาทำกิจกรรม บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หัวใจของงานรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของบริษัทฯ คือ การมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง บริษัทฯ มอบสิทธิ์และโอกาสให้กับพนักงานในการอุทิศเวลาให้กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังสามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกด้วย บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการนำเสนอโครงการใหม่ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมาย และความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้พนักงานมีคู่มือที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

กระบวนการทำการพัฒนา

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโครงการ (Insight)
บริษัทฯ เน้นให้พนักงานอาสาสมัครมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

การเข้าถึงในระดับท้องถิ่น (Localization)
กิจกรรมหรือโครงการที่นำเสนอควรเป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น สังคม ชุมชน และ หรือ สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม (Involvement)
การมีส่วนร่วมจากพนักงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ

สู่การพัฒนาการ (Transformation) อย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการ หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

ในปี 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยมีการทำโครงร่างประกอบการทำงาน (framework) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ใช้ชื่อว่า ความมั่นคงในชีวิต หรือ Stability in Life โดยให้ความสำคัญถึงดุลยภาพในการใช้ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อธุรกิจ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ประชาชน และสภาพแวดล้อมให้เจริญเติบโตไปในแนวทางเดียวกันอย่างยั่งยืน

Visitors: 27,455