เลขานุการบริษัท


คุณจิรัชฌา รูปเล็ก
เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:     0-2657-2970 
แฟกซ์:        0-2657-2971 
อีเมล์:         jiratcha@ayud.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

Visitors: 27,453