ติดต่อขอรับรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปี (ในรูปแบบแผ่น CD) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม กรุณาแจ้งความจำนงค์มาที่

คุณจิรัชฌา รูปเล็ก
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์:   0-2657-2970
อีเมล์:       jiratcha@ayud.co.th

 

Visitors: 27,455