ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท    
   
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
     งบการเงินรวม
 2559  2558  2557  2556  2555
1.  เบี้ยประกันภัยรับ  3,082.39  3,137.85 3,087.16 2,988.85 2,765.83 
2.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,795.86  1,898.33 1,817.20 1,920.90 1,811.08 
3.  กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  371.71  517.48 669.56 101.89 (136.20)
4.  รายได้จากการลงทุน  541.96  572.33 1,911.66 567.96 284.92 
5.  กำไรก่อนภาษีเงินได้  660.33  737.95 2,216.55 661.73 142.29 
6.  กำไรสุทธิ  615.17  676.91 1,861.88 589.94 94.94 
7.  ส่วนของผู้ถือหุ้น  7,042.31  7,029.66 6,776.74 4,978.20 4,751.14 
8.  สินทรัพย์รวม 10,616.65  10,661.26 11,031.94 9,816.72 9,984.27 
9.  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.46  2.71 7.45 2.36 0.38 
10. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  2.00* 2.00 2.50 1.80 0.38 

หมายเหตุ * อัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น