ประจำปี 2561

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561           ดาวน์โหลด          
 
  •   หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้น
PDF

      
  •   หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
PDF

  เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

  แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

PDF

  ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

PDF

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PDF

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PDF

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PDF