ประจำปี 2561

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561           ดาวน์โหลด          
 
  • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
 
  • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
 

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 - 8

PDF
 
  ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

PDF
 
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PDF
 
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PDF
 
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PDF
 
 
  •   แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1
 
 
  •   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561
 
 
  •   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561
 
 
  •   หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69/2561
PDF

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PDF

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PDF

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PDF

 
  •   รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
PDF

 
  •   หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้น
PDF

      
  •   หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
PDF

  เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

  แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

PDF

  ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

PDF

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PDF

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PDF

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PDF

Visitors: 24,662