ประกาศ

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการโอนถ่ายกิจการประกันภัยเข้าสู่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หรือ SAGI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
โดยใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจให้เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนโดยใช้ชื่อ
บริษัทว่า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า “AYUD” คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุณากดที่นี่ www.sagi.co.th

หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์ใหม่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และจะเสร็จเรียบร้อย
ภายในเดือน มกราคม 2555 หากท่านต้องการดูข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ กรุณากดที่นี่ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ
ได้ที่ 662 263 0336

ขอบคุณ