เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และยังดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า AYUD เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ภายใต้การร่วมมือกับพันธมิตรคือ Allianz SE และมีการบริหารงานภายใต้ชื่อ อลิอันซ์ อยุธยา  

 

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้