เกี่ยวกับบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company) ในธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก และมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ด้วย บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท ชำระแล้ว 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีสถานะเป็น "บริษัทมหาชนจำกัด" และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า "AYUD"

สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +662-657-2970 โทรสาร +662-657-2971 Website: www.ayud.co.th E-mail: info@ayud.co.th

ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปี ที่รับใช้สังคมไทย บริษัทฯ ได้ยึดมั่นนโยบายในการทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อสร้างความมั่งคง และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจ