คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
1 ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
3 นายณรงค์ จุลชาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5 นายพสุ โลหารชุน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6 นางอนุชา ทวราชา กรรมการ
7 นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
8 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
9 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ
10 นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11 นางคลอเดีย ซาเลม กรรมการ
12 นายโรเบิร์ต พอล เกรย์ กรรมการ
13 นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
14 นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ
15 นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ กรรมการ