คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
1 นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
2 นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
3 นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
7 นายโซลมาส อัลทิน กรรมการ
8 นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการ
9 นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
10 นางคลอเดีย ซาเลม กรรมการ
11 นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการ
12 ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
13 นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ
14 นายณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ
15 นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ