คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
1 ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2 นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6 นายณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8 นายโซลมาส อัลทิน กรรมการ
9 นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการ
10 นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
11 นางคลอเดีย ซาเลม กรรมการ
12 นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการ
13 ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
14 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
15 นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ