บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริษัทร่วม

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ AZAY เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันชีวิต โดย บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมในอัตราร้อยละ 20.17

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,162,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 17,265,108 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 517.95 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว จำนวน 34,428,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.67 และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 25,072,194 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 752.17 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุน ในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว จำนวน 59,500,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.17 บริษัทฯ พิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันดังกล่าว

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2494 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2494 มีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 2 โซนบี (ชั้นลอย) ชั้น 6 ชั้น 14 และ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

www.azay.co.th