ติดต่อเรา

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0-2657-2979
แฟกซ์     0-2657-2971
อีเมล์      investorrelations@azay.co.th