เลขานุการบริษัท

คุณกวิดา วาสนาเรืองเดช
เลขานุการบริษัท

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:     0-2305-7374
อีเมล์:         kavida.w@azay.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)