ติดต่อขอรับรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2563 พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หากท่านมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่
คุณกวิดา วาสนาเรืองเดช
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์:   02-305-7374
อีเมล์:       kavida.w@azay.co.th