ติดต่อขอรับรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปี (ในรูปแบบแผ่น CD) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม กรุณาแจ้งความจำนงมาที่

คุณจิรัชฌา รูปเล็ก
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์:   0-2657-2970
อีเมล์:       jiratcha.r@azay.co.th