Month: March 2016

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรุงเทพฯ – 2 มีนาคม 2559 นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาขน) (SAGI) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในวันนี้ ซึ่งทั้ง บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ได้มุ่งมั่นในการปฎิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการประเมินตนเอง มาตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูก ต้องตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CAC […]