Month: April 2016

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559

29 เมษายน 2559 – กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชี ครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2558 […]