AYUD ผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง จ่ายเงินปันผลปี 2557 2.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 625 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

กรุงเทพฯ:

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนาย โรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ณ ห้อง บอลรูม 2 และ 3 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น

(จากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ, นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับการปฎิบัติงาน, นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ, นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ, นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ, นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ และกรรมการสารรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, และ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน