AYUD ผลงานโดดเด่น จ่ายเงินปันผลปี 2556 1.80 บาทต่อหุ้น

กรุงเทพฯ:

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนาย โรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อานวยการ นาทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 และ 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลประกอบการของปี 2556 และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลปี 2556 ในอัตรา 1.80 บาท ต่อหุ้น

(แถวที่ 1: จากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกากับการปฎิบัติงาน, นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ, นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายสุรชัย พฤกษ์บารุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(แถวที่ 2: จากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ, ดร. อูลฟ์ แลงจ์ กรรมการ และกรรมการสารรหาและกาหนดค่าตอบแทน, นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อานวยการ, และ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ