News

AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พฤศจิกายนนี้

กรุงเทพฯ — 30 ตุลาคม 2561 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งรวมถึงการร่วมลงมติเกี่ยวกับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย หรือ AZTH และการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ AZAY โดยการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CPRNT ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท […]

ศรีอยุธยา แคปปิตอล ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็ก และเยาวชน

นายประเสริฐ ศรีสังข์งาม กรรมการและรองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุน มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย รวมทั้งกระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า ให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมูลนิธิฯ จะส่งมอบต่อให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เป็นลำดับต่อไป โดยมีนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ สำหรับ มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจะจัดหาทุน ผู้อุปการะ พ่อแม่บุญธรรม และการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ แก่เด็กกำพร้าและครอบครัว รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ศรีอยุธยา แคปปิตอล จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 โดยในที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560) จำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น  และมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2560 (1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560) เพื่อเป็นการสำรองเงินทุนไว้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นใหม่แบบไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) มอบแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการทดแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ประธาน AYUD ชี้ข้อดี ผู้ถือหุ้นรับ Free Warrant

ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) นายวีระพันธุ์  ทีปสุวรรณ ยืนยัน ถ้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 20 เมษายนนี้ ที่ประชุมอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ถือหุ้นสามารถนำ Warrant ที่ได้รับไป Trade ในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณกลางปี 2561 เชื่อว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินปันผลงวดสุดท้ายของปีอย่างแน่นอน และถึงแม้ว่าไม่ขายออกแต่หากเลือกแปลงสภาพ Warrant ทันที ตามสิทธิและเงื่อนเวลาแปลงสภาพ ก็น่าจะได้กำไร โดยคาดว่าราคาขายควรจะได้สูงกว่ามูลค่าแปลงสภาพในระยะหนึ่ง สำหรับระยะยาว ด้วย AYUD ยังจะเจรจาต่อเนื่องกับกลุ่มประกัน Allianz  ดึงความสนใจการควบรวมกับธุรกิจประกันภัยบริษัทย่อยของ AYUD เพราะ เป็นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทที่ต้องการให้บริษัทขยาย ธุรกิจอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม โดยความเห็นจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาในเรื่องควบรวมนั้น  ไม่ได้สะท้อนความต้องการของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ เพราะแม้มีผู้ถือหุ้นสนับสนุนการควบรวมถึงประมาณ 68% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม แต่ยังน้อยกว่า 75% ที่กฎหมายกำหนดเพื่อผ่านประเด็นนี้  ประธานกรรมการเชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ถือหุ้นหลากหลายผลักดันให้การควบรวม สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมาย และเมื่อนั้นมูลค่าหุ้นก็ไม่น่าต่ำต้อย […]

AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก” ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

14 กันยายน 2560 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (แถวหน้า- ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (แถวหน้า-ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” จำนวน 9,999 ดอก โดยมี นางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ (แถวหน้า–ที่หนึ่งจากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม และนายอิทธิพล อิงประสาร (แถวหน้า-ที่สี่จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ […]

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ คนใหม่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) คนใหม่ กรุงเทพฯ: นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท (ที่หนึ่งจากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานอัตรา เบี้ยประกันวินาศภัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (ที่สี่จากซ้าย) เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) เมื่อเร็วๆ นี้

AYUD และ SAGI เป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29 สิงหาคม 2560 กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริหารงานควบ AYUD และ SAGI

2 สิงหาคม 2560 – กรุงเทพฯ: นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ หรือ President & CEO บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD บริษัทแม่ ซึ่งประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย แทน นายโรวัน ดี อาซี่ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้ครบเกษียณอายุงานไปเมื่อเร็วๆ นี้ นายอานนท์ มีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยมาเกือบ 30 ปี โดยเริ่มทำงานที่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้น นายอานนท์ได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท วิริยะประกันภัย […]

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560

28 เมษายน 2560 – โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ : นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่บริษัทฯ […]

กราบถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

27 ตุลาคม 2559 – กรุงเทพฯ: คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารสำนักงานเพลินจิตทาวเวอร์

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2559 ต่อเนื่องปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

28 กรกฎาคม 2559 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2559” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ในทุกเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-2559 แสดงให้เห็นว่า AYUD เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก จากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทฯ ควบคู่กับการให้ความสำคัญและเปิดเผยทุกข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น โดยมี นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) และ […]

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559

29 เมษายน 2559 – กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชี ครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2558 […]

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรุงเทพฯ – 2 มีนาคม 2559 นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาขน) (SAGI) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในวันนี้ ซึ่งทั้ง บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ได้มุ่งมั่นในการปฎิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการประเมินตนเอง มาตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูก ต้องตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CAC […]

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ร่วมใจถวายพระพร

5 ธันวาคม 2557 – โรงพยาบาลศิริราช: คณะทำงานในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Special Article นิตยสาร Forbes Thailand ‘นับถอยหลังสมรภูมิ AEC ประเทศไทยพร้อมรบ?’

นับถอยหลังสมรภูมิ AEC ประเทศไทยพร้อมรบ? ราว 20 ปีที่แล้ว ลูกชายวัยรุ่นของผมเป็นผู้ทำให้ผมได้รู้จัก และเข้าใจถึงความคลั่งไคล้ของเขาในเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ผมได้ใกล้ชิดกับลูกชายมากขึ้น อีกทั้งยังได้สังเกตปฏิกิริยาการโต้ตอบของเขา การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ รวมถึงความเครียดที่ตามมาในขณะที่กำลังเล่นเกม ดูว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับชัยชนะ หรือพ่ายแพ้ ลูกชายผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ บางครั้งก็เล่นคนเดียว บางครั้งก็เล่นกับเพื่อนๆ หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับการที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ มีการระดมสมอง คุยกันว่าจะต้องใช้ชั้นเชิงและลวดลายอย่างไรจึงจะพิชิตชัยได้มากกว่าในครั้งต่อไป ผมได้เห็นภาพต่างๆ นี้จนเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการเล่มเกมของเขา กระทั่งทนไม่ได้และต้องทดลองเล่นด้วยตนเองบ้าง เชื่อไหมว่า การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้ได้ดีมันยากกว่าที่คิดมาก โลกทัศน์ใหม่ได้เปิดขึ้นบนถนน online gaming ทั้งโลกเป็นของผม และผมสามารถเล่นเกมอะไร เมื่อไรก็ได้ เมื่อได้เล่นไปซักพัก ผมก็เริ่มรู้จักการเล่นแบบ PvE ผู้เล่น (player) กับการเล่นตามเนื้อเรื่องเกมต่างๆ (environment) และการเล่นแบบ PvP ผู้เล่นปะทะกับผู้เล่น ในรูปแบบ PvE โหมดเกมจะช้ากว่าโดยเน้นไปในเชิงที่มีกฎเกณฑ์กติกามารยาทควบคุมอยู่แล้ว มีการปะทะโต้ตอบแบบอัตโนมัติมากหน่อย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารธุรกิจ ก็จะเสมือนการที่สิ่งแวดล้อมต่างๆ มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของเรานั่นเอง PvE เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการเล่น ดังเช่นเรียนรู้ทุกองค์ประกอบในธุรกิจก่อนเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอย่างแท้จริง แต่บางคนก็ไม่สนใจที่จะท้าทาย และพัฒนาต่อไป […]

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

13 ตุลาคม 2557 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2557” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ในทุกเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557แสดงให้เห็นว่า AYUD เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทฯ ควบคู่กับการให้ความสำคัญและเปิดเผยทุกข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก นายมงคล ลีลาธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในพิธีมอบรางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย […]

AYUD ผลงานโดดเด่น จ่ายเงินปันผลปี 2556 1.80 บาทต่อหุ้น

กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนาย โรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อานวยการ นาทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 และ 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลประกอบการของปี 2556 และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลปี 2556 […]

AYUD ผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง จ่ายเงินปันผลปี 2557 2.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 625 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนาย โรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ณ ห้อง บอลรูม 2 และ 3 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ในอัตรา […]

หุ้น AYUD ผงาดหน้าจอวีไอ กำไรปี 56 พุ่ง 6 เท่า ปันผลทั้งปี 7.7%

  26 กุมภาพันธ์ 2557 – กรุงเทพฯ: บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล เปิดแผนธุรกิจ เดินหน้าเติบโตแบบยั่งยืนและมีคุณภาพ หลังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจากการแปรสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ลงทุนในสินทรัพย์ประกันภัยกำไรปี 56 ทะลุ 589.94 ล้านบาท หรือเพิ่มกว่า 6 เท่า จากปีก่อนหน้า ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 1.10 บาทต่อหุ้น โดยหากรวมปันผลระหว่างกาล 70 สตางค์ต่อหุ้นที่จ่ายก่อนหน้า รวมปันผลทั้งปีจ่าย 1.80 บาทต่อหุ้น หรือให้ผลตอบแทน 7.7% นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD แถลงข่าวเปิดแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจของ AYUD ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ สร้างผลตอบแทนในอัตราสูงและสม่ำเสมอ “เราไม่ต้องการเติบโตแบบรวดเร็วในเชิงปริมาณ นโยบายของเราคือการขยายธุรกิจและเติบโตแบบยั่งยืนและมีคุณภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าโอกาสการขยายธุรกิจจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เราจะพิถีพิถันเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งผลในการขยายฐานและต่อยอดธุรกิจของเรา และสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มที่” […]

AYUD เปิดแผนยุทธศาสตร์

  26 กุมภาพันธ์ 2557 – กรุงเทพฯ: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ, นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ และนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ร่วมแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจเดินหน้าสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ที่สร้างผลตอบแทนในอัตราสูงและสม่ำเสมอ พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 1.10 บาทต่อหุ้น หากรวมปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว 0.70 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายปันผล 1.80 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 7.7% หลังผลการดำเนินงานงวดปี 2556 สามารถทำกำไรสุทธิ 589.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า จากปีก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) อนุมัติปันผล 0.38 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 95 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

  22 เมษายน 2556 – กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานปี 2555 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 95 ล้านบาท หรือ 62.03% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (แถวที่ 1: นั่งจากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง […]

การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง

  บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิชิต กรวิทยาคุณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ผู้ถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) อนุมัติปันผล 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 125 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

30 เมษายน 2555 – กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ณ โรงแรมสุโขทัย พร้อมแถลงผลการดำเนินงานปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปื 2554 ให้แก้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (จากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ, นายอดิศร ตันติอนันท์กุล กรรมการ, นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม Ph.D. กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, […]

บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย แปรสภาพธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 – คุณโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร เพื่อความก้าวหน้าและการขยายตัวในภาคธุรกิจประกันภัยที่กำลังเติบโต คุณโรวัน กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากเดิมที่ให้บริการด้านธุรกิจประกันภัย โดยได้แปรสภาพธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Investment Company และในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยขยายแนวทางการลงทุน.ให้กว้างขวางมากขึ้น พร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย” “ขั้นตอนสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจเข้าสู่การเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนนั้น บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อการลงทุนว่า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ยังคงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อว่า AYUD คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และธุรกิจด้านประกันภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล […]