ผู้ถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) อนุมัติปันผล 0.38 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 95 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

 

22 เมษายน 2556 – กรุงเทพฯ:

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานปี 2555 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 95 ล้านบาท หรือ 62.03% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

(แถวที่ 1: นั่งจากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ, นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(แถวที่ 2: ยืนจากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ, นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ, นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม Ph.D. กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ, นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ, นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ