ผู้ถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) อนุมัติปันผล 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 125 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

30 เมษายน 2555 – กรุงเทพฯ:

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ณ โรงแรมสุโขทัย พร้อมแถลงผลการดำเนินงานปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปื 2554 ให้แก้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

(จากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ, นายอดิศร ตันติอนันท์กุล กรรมการ, นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม Ph.D. กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ, นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ, นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, นายสว่าง ทองสมุทร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ