ศรีอยุธยา แคปปิตอล จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 โดยในที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560) จำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น  และมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2560 (1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560) เพื่อเป็นการสำรองเงินทุนไว้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นใหม่แบบไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) มอบแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการทดแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ