บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559

29 เมษายน 2559 – กรุงเทพฯ:

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชี ครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดบัญชี 2558 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

(จากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ, นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ, นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ, นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ, นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการ