บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรุงเทพฯ – 2 มีนาคม 2559

นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาขน) (SAGI) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในวันนี้ ซึ่งทั้ง บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ได้มุ่งมั่นในการปฎิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการประเมินตนเอง มาตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูก

ต้องตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CAC เกี่ยวกับมาตรการทางด้านการต่อต้านการทุจริต โดยผลลัพธ์ดังกล่าวได้ผ่านการประเมินจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับเอกสารชุดสมบูรณ์ได้นำส่งให้กับคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประกอบการพิจารณาอนุมัติ” นายโรวัน ดี อาซี่ กล่าว

“เรามีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ สิ่งที่เราทำ และการได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในวันนี้ จะเป็นการยืนยันความความมุ่งมั่นและตั้งใจของเราในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการต่อไป” นายวิโรจน์ กล่าวเสริม

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน และมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) หนึ่งในผู้นำในการทำธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัย จำนวน 99.99% นอกจากนี้ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ยังลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทร่วม คือ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด (มหาชน) (AZAY) จำนวน 20.17%

(จากซ้ายไปขวา) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน), ดร. พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC), นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)