บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2559 ต่อเนื่องปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

28 กรกฎาคม 2559 – กรุงเทพฯ:

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2559” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ในทุกเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-2559 แสดงให้เห็นว่า AYUD เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก จากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทฯ ควบคู่กับการให้ความสำคัญและเปิดเผยทุกข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น โดยมี นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) และ นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในพิธีมอบรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก

รางวัล Investors’ Choice Award มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนไทย และรณรงค์ให้บริษัทต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุม AGM รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดประชุม AGM ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ AGM จะครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น