บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560

28 เมษายน 2560 – โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ :

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดบัญชี 2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท