บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

13 ตุลาคม 2557 – กรุงเทพฯ:

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2557” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ในทุกเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557แสดงให้เห็นว่า AYUD เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทฯ ควบคู่กับการให้ความสำคัญและเปิดเผยทุกข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก นายมงคล ลีลาธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในพิธีมอบรางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Investors’ Choice Award มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนไทย และรณรงค์ให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุม AGM รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดประชุม AGM ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ AGM จะครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น