การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
2564
- การกำกับดูแลกิจการ PDF
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น PDF
- แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทย่อย (AAGI) PDF
- แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทร่วม (AZAY) PDF