ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
     งบการเงินรวม
2561  2560  2559  2558  2557
1.  เบี้ยประกันภัยรับ 3,396.37 2,953.66 3,082.39 3,137.85 3,087.16
2.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,960.43 1,687.35 1,795.86 1,898.33 1,817.20
3.  กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 505.63 343.11 371.71 517.48 669.56
4.  รายได้จากการลงทุน 648.63 485.85 541.96 572.33 1,911.66
5.  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 797.36 484.93 660.33 737.95 2,216.55
6.  กำไรสุทธิ 750.25 462.91 615.17 676.91 1,861.88
7.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,267.95 7,693.96 7,042.31 7,029.66 6,776.74
8.  สินทรัพย์รวม 13,145.59 11,054.97 10,616.65 10,661.26 11,031.94
9.  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.75 1.85 2.46 2.71 7.45
10. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.75 0.75* 2.00 2.00 2.50

 

หมายเหตุ * เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561