ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2564 2563  2562  2561  2560  2559  2558  2557
1.  เบี้ยประกันภัยรับ 5,584.71  5,676.92  5,757.30 3,396.37 2,953.66 3,082.39 3,137.85 3,087.16
2.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 3,976.42  4,112.92 3,466.91 1,960.43 1,687.35 1,795.86 1,898.33 1,817.20
3.  กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 577.51  367.85  505.14 505.63 343.11 371.71 517.48 669.56
4.  รายได้จากการลงทุน 1,420.24  1,065.93  574.06 648.63 485.85 541.96 572.33 1,911.66
5.  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,230.78  501.29  205.32 797.36 484.93 660.33 737.95 2,216.55
6.  กำไรสุทธิ 1,230.03  631.11  189.63 750.25 462.91 615.17 676.91 1,861.88
7.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,424.14  18,061.07  17,745.34 9,267.95 7,693.96 7,042.31 7,029.66 6,776.74
8.  สินทรัพย์รวม 24,140.25  26,007.56  27,816.48 13,145.59 11,054.97 10,616.65 10,661.26 11,031.94
9.  กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.16 1.63 0.53 2.75 1.85 2.46 2.71 7.45
10. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.54 1.52 1.50 0.75 0.75 2.00 2.00 2.50