ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ลำดับ รายชื่อ
1 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS
2 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
3 Triple Prime Team Holdings Company Limited
4 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด
7 นางสาวสุดธิดา รัตนรักษ์
8 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
9 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด
10 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)