ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ : 30/06/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 1,246

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 24.34

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ : 31/05/2564

ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 1,555

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 85.26

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 12มีนาคม 2564) จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE 151,550,770 38.93
2 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 37,429,491 9.62
3 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 32,862,050 8.44
4 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,802,500 7.40
5 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 17,249,475 4.43
6 นายกฤตย์ รัตนรักษ์ 14,867,700 3.82
7 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 12,124,600 3.11
8 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด 9,610,000 2.47
9 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 8,158,800 2.10
10 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 7,045,250 1.81