การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1” PDF
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
- แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 PDF
เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 - 8 PDF
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1” PDF
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69/2561 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 PDF
- หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้น PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 PDF
เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ PDF
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การแจ้งที่อยู่หลักในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557 PDF
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 9
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล PDF
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดเตรียมโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ประจำปี 2555 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ประจำปี 2555 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดเตรียมโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2553 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2553 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF