การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 73 (E-AGM) PDF
- ถาม-ตอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 73 (E-AGM) PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)_E-AGM PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565_E-AGM PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
- ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย PDF
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) PDF
- การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect PDF
- ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect PDF
- คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (PC / Laptop) PDF
- คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Mobile) PDF
- คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Web Browser) PDF
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF
- แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF
- หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 72 (E-AGM) PDF
- ประกาศแจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)_E-AGM PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564_E-AGM PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 PDF
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) PDF
- การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect PDF
- คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (PC / Laptop) PDF
- คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Mobile) PDF
- คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Web Browser) PDF
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุม PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 PDF
แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 PDF
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
- การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) PDF
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71 PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) PDF
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุม PDF
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 PDF
แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 PDF
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1” PDF
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2553 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2553 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ประจำปี 2555 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ประจำปี 2555 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดเตรียมโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556 PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557 PDF
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 9
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล PDF
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดเตรียมโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การแจ้งที่อยู่หลักในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
- แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 PDF
เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 - 8 PDF
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1” PDF
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69/2561 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 PDF
- หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้น PDF
- หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 PDF
เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ PDF
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PDF