ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
ประจำปี 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล PDF
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (AYUD-W1) ครั้งสุดท้าย PDF
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ AYUD-W1 PDF
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
ประจำปี 2562
การจ่ายเงินปันผลระหวางกาล และการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF
ประจำปี 2561
AYUD จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ AYUD ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่เสนอ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่าน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ PDF
AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พฤศจิกายนนี้ PDF
แถลงการณ์จากกลุ่มอลิอันซ์ และบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (AYUD) PDF
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 PDF
ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเห็นชอบในหลักการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ PDF
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 PDF
ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF
ประจำปี 2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 PDF
ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 PDF
ประจำปี 2554
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 PDF
ประจำปี 2552
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 PDF
อื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF
ความคืบหน้าการเข้าซื้อ บจ.บีที ประกันภัย PDF