ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประจำปี 2562
- การจ่ายเงินปันผลระหวางกาล และการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ PDF
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF
ประจำปี 2561
- AYUD จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ AYUD ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่เสนอ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่าน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ PDF
- AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พฤศจิกายนนี้ PDF
- แถลงการณ์จากกลุ่มอลิอันซ์ และบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (AYUD) PDF
- การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 PDF
ประจำปี 2560
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเห็นชอบในหลักการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ PDF
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 PDF
ประจำปี 2559
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
ประจำปี 2558
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF
ประจำปี 2557
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 PDF
ประจำปี 2556
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 PDF
ประจำปี 2554
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 PDF
ประจำปี 2552
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 PDF
อื่นๆ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF
- ความคืบหน้าการเข้าซื้อ บจ.บีที ประกันภัย PDF