คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

เราใส่ใจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท“/“เรา”) ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงจัดทำคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่ออธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และใครที่เราจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลให้ รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ บุคคล หรือนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท คือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหรือกฏระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านเมื่อท่านติดต่อบริษัทในทุกช่องทาง เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) วันเดือนปีเกิด ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
 • ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ หรือข้อมูลสำหรับสมัครใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท 
 • บันทึกการสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทในทุกช่องทาง
 • หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ และวัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทดำเนินการใดๆ ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านได้

 1. เราได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างไร

3.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามเอกสารที่ท่านได้ยื่นไว้กับบริษัท หรือจากการติดต่อต่างๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท หรือจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสมัครขอใช้บริการแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท
 • บริษัทยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอลิอันซ์ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

3.2 บริษัทจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการ หรือดำเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของบริษัท หรือรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทติดต่อ
 • เพื่อติดต่อ หรือแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น
 • เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยตลาด สำรวจและ
  การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยหรือแบ่งปันกับบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการในฐานะบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลที่มีฐานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำสั่งของเรา ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอลิอันซ์ บริษัทที่เป็นคู่สัญญา หรือสถาบันการเงิน ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี 
 • บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการพิจารณาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวม การขายกิจการ
  การร่วมทุน การมอบหมายงาน การถ่ายโอน หรือการจัดการอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกประมวลผลทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทยโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล 

เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทยหรือไปยังบริษัทในกลุ่ม
อลิอันซ์ เราจะปฏิบัติตาม “มาตรฐานการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอลิอันซ์” (Allianz‘ BCR) ซึ่งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้ 

รายชื่อของบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวท่านสามารถดูได้โดยเข้าไปดูที่ https://www.allianz.com/en/privacy-statement.html#TabVerticalNegative2523488475

 1. สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

 • เข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
  • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง 
 • ขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. 

ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมหรือให้บริการบางประเภท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ได้รับบริการบางประเภทจากบริษัท

บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือบริษัทมีความชอบธรรมในการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตามที่บริษัทเห็นสมควร

 1. เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท เป็นต้น

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรักษาเท่านั้น

 1. มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร

เทคโนโลยีในการติดตามช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ และใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของบริษัท

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

 1. การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบริษัทถูกใช้งานอย่างไร

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ (“ปลั๊กอิน”):

ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย ดำเนินการโดย คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
ปุ่ม Share บน เฟซบุ๊ก (Facebook) Facebook Inc.1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA https://www.facebook.com/about/privacy/
ปุ่ม ทวีต (Tweet) Twitter Inc.795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ttps://twitter.com/privacy
ปุ่ม อินสตาแกรม (Instagram) Instagram Co.1 Hacker Way, Menlo Park, California, United States https://help.instagram.com
ปุ่ม ยูทูบ (YouTube) YouTube San Bruno, California, United States https://www.youtube.com/about/policies/
กูเกิล (Google) https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) กูเกิล (Google)
ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูบ (YouTube) (“ผู้ปฏิบัติการ”) เพื่อเพิ่มระดับการปกป้องข้อมูลและให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ เราได้ดำเนินการเพิ่มเติมโปรแกรมโดยใช้วิธี ที่เรียกว่า 2-click solution ขั้นตอนนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท จะไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงของเบราว์เซอร์ของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้ปฏิบัติการที่ถูกสร้างขึ้น เว้นเฉพาะกรณีที่ท่านเปิดใช้งานปลั๊กอินโดยคลิกไปที่ปลั๊กอินดังกล่าว โดยเป็น
การอนุญาตให้ท่านยินยอมในการโอนข้อมูล ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ
ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเนื้อหาของปลั๊กอินจะถูกส่งจากผู้ปฏิบัติการ โดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของท่านและรวมเข้ากับเว็บไซต์

การที่ยอมรับปลั๊กอิน ผู้ปฏิบัติการจะได้รับข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ปฏิบัติการสามารถเชื่อมต่อการเยี่ยมชมของท่านกับบัญชีของท่านโดยตรง หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การคลิกที่ปุ่มเฟซบุ๊ก ปุ่ม +1 และปุ่มทวีต ปุ่ม”แชร์”(share) ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการ และถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกเผยแพร่บนโซเซียลมีเดียที่เกี่ยวข้องหรือบนบัญชีทวิตเตอร์ของท่านและจะปรากฏแก่ผู้ติดต่อของท่าน หากท่านไม่ต้องการให้มีการโอนข้อมูลนี้ไปยัง
ผู้ปฏิบัติการ ท่านต้องออกจากระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องของท่านก่อนที่ท่านจะคลิกที่ปลั๊กอิน และเปิดใช้งานอีกครั้ง

10 . มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เราได้ใช้มาตรการด้านเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกรวบรวมโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

 1. เราจะจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและกลับจากบริษัทอย่างไร

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไปและกลับจากบริษัทได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับได้กำหนด (เช่นคำสั่งศาล กระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญา การกระทำความผิดทางกฎหมาย) โดยบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในฝ่ายที่กำหนด (เช่น กฎหมาย การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ความเสี่ยง) ทุกขั้นตอนของกระบวนการรวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้
จะถูกบันทึกไว้ เป็นหลักฐานการตรวจสอบ อีเมลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

 1. อะไรที่ท่านควรพิจารณาเมื่อส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ส่งไปยัง หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อาจถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจนำไปสู่การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ถึงแม้ว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและส่งต่อไปยังประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลต่ำกว่าในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ 

บริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านขณะที่ถูกส่งในอินเทอร์เน็ตถึงบริษัท เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจเลือกวิธีการสื่อสารอื่นกับบริษัทตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

 1. ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางใด?

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้ 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ

โทรศัพท์: 02-305-7374 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. 

อีเมล์: cs@azay.co.th

 1. เรามีความถี่ในการปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคลแค่ไหน?

เราทำการทบทวนคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ เราแน่ใจว่าประกาศฉบับที่เป็นปัจจุบันจะอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ https://www.ayud.co.th/

บริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความระหว่าง 2 ภาษานั้นขัดหรือแย้งกัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นสำคัญ

คำชี้แจงส่วนบุคคลฉบับนี้ ประกาศเมื่อ 1 เมษายน 2563