บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

 

บริษัทย่อย

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (“บริษัทย่อย”) (เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด” เป็น “บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 900 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัท จำกัด เป็น บริษัท มหาชน จำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) เป็น 2,400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้เรียกและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น เป็นเงิน 600 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ปัจจุบันบริษัทย่อยมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

www.sagi.co.th