ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 16 รายแรก ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่  30 มิถุนายน 2563

Rank Major Shareholders Shares % Shares
1 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS 151,550,770 38.93
2 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 37,429,491 9.62
3 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 32,862,050 8.44
4 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,802,500 7.40
5 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 17,249,475 4.43
6 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ 14,867,700 3.82
7 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 12,124,600 3.11
8 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด 9,610,000 2.47
9 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 8,158,800 2.10
10 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 7,045,250 1.81
11 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR 6,241,050 1.60
12 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์ 4,960,870 1.27
13 นาง ศศิธร รัตนรักษ์ 4,687,500 1.20
14 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 4,151,161 1.07
15 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,370,600 0.87
16 STATE STREET EUROPE LIMITED 2,271,550 0.58