นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์:     02-305-7652
อีเมล์:         CS@allianz.co.th
 

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

คุณนริศรา อุดมวงศ์
เลขานุการบริษัท

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:  02-305-7461 
อีเมล์:  narissara.u@allianz.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

 ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร: 1292 

อีเมล์:  CONTACT_AAGI@ALLIANZ.CO.TH

ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร: 1373

อีเมล์:  CUSTOMERCARE@ALLIANZ.CO.TH

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์.  0-2305-7374
อีเมล์.      investorrelations@allianz.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

ขอรับรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2565 พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หากท่านมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่
คุณนริศรา อุดมวงศ์
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์:  02-305-7652
อีเมล์:     cs@allianz.co.th