Swipe to view more

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม
  ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
1.  เบี้ยประกันภัยรับ 10,236.81        8,031.78  5,584.71  5,676.92  5,757.30 3,396.37 2,953.66 3,082.39 3,137.85 3,087.16
2.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 8,046.87  6,201.78  3,976.42  4,112.92 3,466.91 1,960.43 1,687.35 1,795.86 1,898.33 1,817.20
3.  กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,333.91 873.02 577.51  367.85  505.14 505.63 343.11 371.71 517.48 669.56
4.  รายได้จากการลงทุน 728.70 972.85  1,420.24
 1,065.93  574.06 648.63 485.85 541.96 572.33 1,911.66
5.  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,022.07 1,048.31  1,230.78
 501.29  205.32 797.36 484.93 660.33 737.95 2,216.55
6.  กำไรสุทธิ 933.00 1,004.73 1,230.03  631.11  189.63 750.25 462.91 615.17 676.91 1,861.88
7.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,624.40 11,859.22  16,424.14  18,061.07  17,745.34 9,267.95 7,693.96 7,042.31 7,029.66 6,776.74
8.  สินทรัพย์รวม 23,091.62 21,912.55  24,140.25
 26,007.56  27,816.48 13,145.59 11,054.97 10,616.65 10,661.26 11,031.94
9.  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.40 2.58  3.16 1.63 0.53 2.75 1.85 2.46 2.71 7.45
10. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.57 5.40  1.54 1.52
1.50 0.75 0.75 2.00 2.00 2.50