ด้านสังคม

โครงการเพื่อคนพิการด้านสายตาสู่ “12 ไอเดียอาสา เพื่อสร้างความสุข”
จากการบริจาคเงินให้กับ “ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนตาบอด และ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี” ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” บริษัทฯ ได้เข้าใจถึงความต้องการต่างๆ ของสมาคมฯ ที่นอกเหนือจากการบริจาคทุนทรัพย์ บริษัทฯ จึงต้องการช่วยขยายการรับรู้ในวงกว้างเพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาในหลากหลายรูปแบบ ความคิดนี้ได้ถ่ายทอดผ่านปฏิทินประจำปี 2557 และการ์ดอวยพรประจำปี 2557 ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ ‘Lending a hand’ ซึ่งแสดงถึง 12 รูปแบบการอาสาเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้พิการทางสายตาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือพร้อมอัดเสียง ช่วยพิมพ์บทความเพื่อนำไปทำเป็นหนังสือ Braille การช่วยจัดและเย็บเล่มหนังสือ การใช้เวลากับคนพิการด้านสายตาร้องเพลง เดินเที่ยว ปลูกต้นไม้ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การสอนผู้พิการด้านสายตาให้ใช้อินเตอร์เน็ทผ่าน application พิเศษ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังคงมีอีกหลายวิธีกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มคุณค่าและสรรสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของพวกเขาผ่านการแบ่งปันเวลามาทำกิจกรรมร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้แจกปฏิทินจำนวน 17,000 เล่ม มูลค่า 459,000 บาทออกไปก็คือการที่ทั้งสองสมาคมฯ ได้รับการช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และมีจำนวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอย่างเป็นเท่าตัว

“จากศูนย์ฯ ที่เคยเงียบ กลับกลายเป็นศูนย์ฯ ที่มีอาสาสมัครจากบริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้ามาทำกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ทุกวัน เราแทบรับกันไม่ไหว ดีใจมากคะ” นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าว

ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ปลูกป่าชายเลนต่อเนื่อง สู่ปี 5 อ. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม 
นับเป็นปีที่ 5 ที่ทางบริษัทฯ ทำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม ในปีนี้ความแตกต่างในการทำโครงการคือการขยายจำนวนอาสาสมัคร พร้อมด้วยพนักงาน เยาวชนจากมูลนิธิเรือนจำคริสเตียน และคณะตัวแทนประกันภัยกว่า 120 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีนี้บริษัทฯ ร่วมกับอาสาสมัครสามารถปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,000 ต้น

โครงการ “อนุรักษ์ท้องทะเล” อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
สานต่อกิจกรรรม CSR ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ท้องทะเล” ซึ่งเป็นกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยมีการปลูกปะการัง และการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ด้านการศึกษา

โครงการพัฒนาโรงเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ. จันทบุรี 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้พิการ รวมถึงสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การให้บริการและความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ จัดอบรมบุคลากร อาสาสมัคร ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาการศึกษาของผู้พิการแบบครบวงจร ศูนย์การศึกษาฯ มีอาคารเรียนที่ไม่มีโครงกันสาดทำให้แดดส่องเข้าห้องเรียนร้อนมาก เด็กๆ ไม่สามารถใช้ห้องเรียนได้เต็มที่ “โครงการกันสาดเพื่อน้อง” จึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือของพนักงานทีมจิตอาสา ภาคตะวันออก 3 สาขา คือ สาขาระยอง ชลบุรี และพัทยา โดยร่วมกันจัดสร้าง และมอบกันสาดสำหรับอาคารเรียนเพื่อลดแสงแดดที่ส่องเข้ามาในชั้นเรียนเป็นผลทำให้เด็กๆ มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น โครงการนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วย

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
ปี 2557 บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาทั้งหมด 45 เครื่อง เพื่อขยายความรู้สู่หน่วยงานราชการที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างห้องสมุด และเพื่อส่งเสริมในการเรียนในห้องเรียน

บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
ภายในหน่วยงาน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)           จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอน เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ในด้านเทคโนโลยี
บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 551 กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดสิทธาราม จ. อ่างทอง
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาประจำโรงเรียน
มอบตุ๊กตาหมี 50 ตัว เป็นของขวัวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดอินทร์ จ.นนทบุรี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองระดับชั้น