กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน